řada
Společnost

   Regiony a trh práce

Jaký je pohled občanů na problematiku nezaměstnanosti?
Jaké jsou jejich zkušenosti s dlouhodobou nezaměstnaností?
Jaký očekávají vývoj na trhu práce?
Jaký preferují přístup k řešení otázek zaměstnanosti?

Co nebo kdo pomáhá v regionu zlepšit možnosti pracovního uplatnění občanů?
Je to vláda, její koncepce a opatření v této oblasti?
Pobídky zahraničním investorům? Rozvoj malého a středního podnikání v daném regionu? Celkový rozvoj regionu včetně růstu v oblasti služeb a turistiky?
Pozornost, kterou věnují těmto problémům zastupitelé jednotlivých obcí?
Činnost poradenských firem zaměřených na oblast zaměstnávání?
Podpora úprav režimu práce, jako např. práce na dálku nebo na zkrácený pracovní úvazek?
Zveřejňování dobrých příkladů z řad zaměstnavatelů? Odhalování a postihování nelegálního zaměstnávání?
Spolupráce státní správy a samosprávy s podnikateli a firmami? Nebo jejich spolupráce s neziskovými organizacemi a knihovnami?

 

Řada průzkumů dokládá, že zkušenost občanů s marným hledáním práce je značná a že názory veřejnosti na budoucí možnosti najít práci jsou diferencovány, stejně jako náhled na způsoby, jak tyto problémy řešit. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jakou roli sehrávají někteří činitelé nebo okolnosti na možnost sehnat práci v regionu, kde občané žijí a bydlí.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 1 043 osob probíhalo v květnu 2004 na 152 dotazových místech (obcích a městech) ČR. Sběr dat byl prováděn ve všech krajích. Průzkum byl reprezentativního charakteru a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva prezentuje v grafech a komentářích názory veřejnosti na uvedenou tematiku trhu práce. Speciální pozornost je věnována názorových diferencím podle toho, zda mají občané zkušenost s nezaměstnaností či nikoliv. Součástí zprávy je také resumé, tj. stať se závěrečnými poznámkami věnovanými těm problémům, které se jeví jako klíčové.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 043 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   červenec 2004
      číslo   KS-0404

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
11. 8. 2004  Trh práce a regiony
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Řidiči a alkohol III.

Předchozí zpráva této řady:
Olympiáda v Praze