řada
Společnost

   Olympiáda v Praze

Souhlasí nebo nesouhlasí Pražané se záměrem ucházet se o olympiádu?

Co konkrétně vede Pražany k souhlasu a čím to dokládají?

Jakými konkrétními argumenty zdůvodňují nesouhlas?

Vyvolalo by konání olympiády u Pražanů pocit hrdosti?

Chtěli by se Pražané na olympijském dění podílet?

Pokud jde o přípravnou fázi, co by ji mohlo zkomplikovat v oblasti organizačně technické – financování, špatná dopravní infrastruktura, organizační nezkušenost z tak velké akce atd.?

Kde by mohly nastat největší potíže politické – např. na magistrátu, ve vládě, v parlamentu atd.?

 

V poslední době se lze zejména v tisku dočíst, že město Praha zvažuje možnost ucházet se o roli hlavního hostitelského města letní olympiády v roce 2016 nebo 2020. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda a jak se záměr uskutečnit v ČR olympiádu a učinit z Prahy hlavní hostitelské město promítl do povědomí Pražanů.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace Prahy. Dotazování na výběrovém souboru 306 osob probíhalo v březnu 2004. Sběr dat byl prováděn ve všech pražských obvodech. Průzkum byl reprezentativního charakteru a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů metropole ČR starších 18 let.

Zpráva prezentuje v grafech a komentářích názor Pražanů na olympijskou myšlenku. Ukazuje, které skupiny obyvatelstva ji podporují a které mají výhrady. Součástí zprávy je také resumé, tj. stať se závěrečnými poznámkami věnovanými jak pozitivnímu názorovému ohlasu (např. vnímání záměru konat hry, možnosti zviditelnění ČR, rozvoje Prahy ap.), tak negativně deklarovaným postojům (např. finanční náročnosti, obavám ze zajištění bezpečnosti ap.).

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   306 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2004
      číslo   KS-0402

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
25. 8. 2004  Pražané a olympiáda
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Regiony a trh práce

Předchozí zpráva této řady:
Bezpečnost silničního provozu