řada
Společnost

   Občan a veřejná správa

Veřejná správa jako služba:
Je veřejná správa vnímána jako skutečná služba občanům? Jsou občané bráni jako partneři, se kterými úřady navazují a rozvíjejí dlouhodobé vztahy? Jaké mají občané konkrétní zkušenosti? Je přibližování státní správy potřebám občanů jen proklamace? Přesvědčují úřady občany, že o ně mají zájem?

Pozitivní faktory:
Co upevňuje spokojenost občanů? Jaké vlastnosti by měl mít úředník?

Negativní faktory:
Co poškozuje pověst úřadů? Jaké vlastnosti jsou nežádoucí?

Komunikace:
Jak nahlížejí občané na osobní komunikaci s úřady? Jak nahlížejí na komunikaci přes internet?

Veřejná správa a EU:
Přinese vstup České republiky do EU zlepšení v kvalitě práce úředníků a jejich komunikace s občany?

Resumé:
Co si občan přeje, z čeho pramení jeho spokojenost? Na co je občan alergický, co ho znepokojuje, rozčiluje? Kde se v názorovém spektru ocitá e-government?

 

DEMA a. s. uskutečnila sérii výzkumů (reprezentativní, segmentační i kvalitativní povahy) tematicky orientovanou do oblasti pracovního trhu. Výzkumy mapovaly šance občanů najít pracovní uplatnění v širším záběru nejen prostřednictvím úřadů práce.

Zejména v kontextu se soukromým podnikáním, regionálním rozvojem, venkovskou turistikou, využíváním informačních technologií ap. se výzkumy dotkly řady problémů, jejichž společným jmenovatelem byla komunikace občanů s úředníky státní správy a samosprávy. Odpovědi občanů byly poměrně často podbarveny nespokojeností a kritikou, což ukazovaly i jiné než výše uvedené výzkumy (např. o soustavě Natura 2000, Podnikatelský start ap.).

Na základě tohoto signálu bylo přistoupeno k realizaci speciálního, kvalitativního průzkumu. Jeho cílem bylo podívat se podrobněji na některé aspekty vztahu občan versus úředník.

Respondenti pro hloubkové rozhovory byli vyhledáváni v celkem 36 místech. Výběrový soubor tvořily 3 skupiny (venkov, malé město, velké město) po 12 osobách (vždy paritně z hlediska pohlaví a věku). Sběr dat probíhal v říjnu 2003. Byl řízen tzv. rozhovorovou nití polostrukturovaného dotazníku s výrazným podílem otevřených otázek určených pro spontánní vyjádření zkušeností, názorů a představ.

Zpráva prezentuje v grafech a komentářích pohled respondentů na tematiku fungování veřejné správy a komunikace s občanem. Součástí zprávy je také resumé, tj. stať se závěrečnými poznámkami věnovanými těm problémům, které se jeví jako klíčové.

 

Metodika:

  výzkum   kvalitativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   36 osob 18-54 let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   leden 2004
      číslo   KS-0303

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Následující zpráva řady Společnost:
Bezpečnost silničního provozu

Předchozí zpráva této řady:
Kampaň k omezení kouření