průřez projekty

DEMA a. s. se dotkla v průběhu své dosavadní činnosti širokého spektra výzkumných témat. Průřez těmi nejzajímavějšími nabízí následující přehled.

2010

 • druhá replika detailního výzkumu mapující spokojenost obyvatel konkrétní pražské lokality s aspekty týkajícími se života, bydlení, pracovního uplatnění, činnosti městského úřadu a komunikace s ním, sídelní stabilizace a potenciální mobility, názory na strategii rozvoje, pozitiva a negativa
   
 • reprezentativní výzkumy v ČR zjišťující profil klientů, uživatelů, zájemců a odmítajících v oblasti volně prodejných doplňků stravy
   
 • reprezentativní výzkumy v ČR s tématikou biopotravin; prodeje mléka prostřednictvím tzv. mlékomatů; zemědělství a krajiny; regionálních produktů; projektu Zdravé město, obec, region
   

2009

 • reprezentativní výzkum v ČR zaměřený na problematiku inkontinence, komunikace s lékařem a závažnosti tohoto onemocnění, včetně nadstavbového kvalitativního výzkumu na cílové skupině žen; reprezentativní výzkum v ČR s tématikou prevence běžných onemocnění a posilování imunity organismu, včetně nadstavbového kvalitativního výzkumu nákupního chování vytipované cílové skupiny
   
 • tématika udržitelnosti rozvoje: reprezentativní výzkumy v kraji Vysočina zaměřené do oblasti udržitelnosti rozvoje regionu a životního prostředí, jejich opakování umožňuje sledování vývoje názorových trendů v čase: povědomí o Regionální značce; postavení rodiny; Zdravý kraj a Rodinné pasy (čtvrtá replika); e-government (čtvrtá replika); veřejné knihovny (druhá replika); hodnocení práce zastupitelů (třetí replika); reprezentativní výzkum v Praze s tématikou biopotravin a ekologického zemědělství
   

2008

 • slaďování rodiny a zaměstnání: reprezentativní výzkum v kraji Vysočina s tématikou společenského postavení rodiny, vlivu různých činitelů na trhu práce a na prorodinné klima v regionu; rovné příležitosti – mediální ohlas (tisk, televize) – Praha
   
 • malý podnik v digitální ekonomice – feedback pilotního programu v kraji Vysočina; reprezentativní výzkum v ČR – uživatelé internetu (osmá replika, časová řada); reprezentativní výzkum v ČR – vybavenost domácností občanů ČR technikou (devátá replika, časová řada)
   
 • řada reprezentativních výzkumů v kraji Vysočina zaměřených do oblasti udržitelnosti rozvoje regionu a životního prostředí, některé z nich umožňující komparaci sledování časových řad: větrná energie; Rodinné pasy; Zdravé město, zdravý region; hodnocení práce zastupitelů města a obcí; e-government; reprezentativní výzkumy v ČR: ekologické poradenství; kvalita ovzduší; reprezentativní průzkum mapující názory obyvatel satelitních městeček
   
 • reprezentativní výzkum – doporučení pro mediální strategii okresního města
   
 • reprezentativní výzkum názorů na pořádání olympiády v ČR (třetí replika, časové řady)
   
 • čtvrtá replika reprezentativního výzkumu sexuálního chování obyvatel ČR
   

2007

 • kvalitativní výzkumy v kraji Vysočina (poskytovatelé prorodinných služeb; starostové a zastupitelé; ženy dlouhodobě nezaměstnané)
   
 • reprezentativní výzkumy v metropoli ČR: replika Pražané a olympiáda; návštěvnost pražských parků I. kategorie
   
 • reprezentativní výzkum ohledně četby a charakteristiky (ne)čtenářů v ČR
   
 • segmentační výzkum v ČR zaměřený na zmapování kompetencí ředitelů, učitelů a žáků ZŠ ohledně záchrany lidského života (kardiopulmonální resuscitace)
   

2006

 • reprezentativní a segmentační výzkumy pro projekt EQUAL v kraji Vysočina (široká veřejnost, firmy, rodiny s dětmi) s tématikou zaměstnanosti
   
 • reprezentativní výzkumy v kraji Vysočina zaměřené do oblasti udržitelnosti rozvoje regionu, využívání informačních technologií – internetu, e-governmentu
   
 • segmentační výzkum v ČR zaměřený na zmapování názorů osob chronicky nemocných, seniorů, rodin pečujících o osoby závislé na svém okolí a sociálních pracovníků na některé aspekty lékové politiky a současných problémů zdravotnictví (tzv. úhradová vyhláška)
   

2005

 • reprezentativní výzkumy v ČR na téma e-learningu, elektronického podpisu, vybavenosti domácností ICT a využíváním internetu a práce na dálku prostřednictvím internetu (teleworking)
   
 • role otců v rodině; ekologické poradenství; udržitelnost rozvoje a zaměstnanosti; reprezentativní výzkumy v Praze orientované monotématicky na oblast státní správy, ekologie, životních podmínek, sportu ap.
   
 • lokální výzkumy s tématikou závažných zdravotních onemocnění, prevence zdraví a zdravotní osvěty (různé typy onemocnění rakovinou); zdravotní pojištění z pohledu občanů ČR
   

2004

 • reprezentativní výzkumy, zaměřené na trh práce a poradenství; e-learning; informovanost, zájem a náhled na zaměstnávání prostřednictvím informačních technologií a internetu (včetně časových řad); mapující názory veřejnosti na činitele a okolnosti, které mohou mít pozitivní vliv na regionální trh práce a na zvyšování šancí najít práci
   
 • alkohol za volantem; duševní zdraví; zdravotní knížky; integrace osob se zdravotním postižením do společnosti
   
 • pořádání olympiády v ČR; co poškozuje pověst regionů; venkovská turistika jako faktor trvalé udržitelnosti regionů; zjištění názorů na finanční zabezpečení v důchodovém věku a postoje k tzv. životu na úvěr
   

2003

 • reprezentativní replika výzkumu šancí občanů ČR na pracovním trhu s důrazem na rovnost příležitostí mužů a žen; mapování informovanosti, zájmu, pozitivních a negativních aspektů u moderních metod zaměstnávání prostřednictvím IT a internetu (teleworking), práce na dálku; reprezentativní výzkum na ekonomicky aktivní populaci týkající se pracovní spokojenosti, atmosféry na pracovišti a některých sociálně závažných aspektů (mobbing)
   
 • reprezentativní výzkum v ČR, názory na bezpečnost dopravy; segmentační výzkum v ČR mapující názory vlastníků půdy na ochranu prostředí
   
 • reprezentativní výzkum, doplněný kvalitativními a hloubkovými výzkumy, na téma (ne)kouření; opětovná replika výzkumu z roku 1998 týkající se sexuálního chování obyvatel ČR
   
 • šetření zaměřené na regionální problematiku a fungování krajů, sektor malých firem v kontextu konkurenceschopnosti v rámci EU, komunikaci se státní správou
   

2002

 • výzkum tématicky zaměřený na akceptaci možností, které poskytují internet, práce na dálku, tzv. teleworking a e-government; téma elektronické komunikace veřejné správy s občany (e-podpis, e-podatelna); poptávka po veřejném internetu
   
 • šetření mapující míru závislosti kuřáků na cigaretách a faktory podmiňující možnou změnu chování této části populace; mezinárodní srovnávací výzkum s tématikou zdravotního postižení dětí; komplexní výzkum v rámci populace a cílových skupin na téma řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu
   
 • komplexní a rozsáhlé pražské výzkumy v souvislosti s parlamentními volbami
   
 • regionální výzkum v 744 lokalitách jihočeského kraje pro vytipování pozitivních faktorů a bariér v oblasti informovanosti s cílem posílit cestovní ruch a turistickou přitažlivost obcí, tvorbu informačních center apod.
   
 • detailní výzkum mapující spokojenost obyvatel konkrétní lokality hlavního města Prahy s aspekty týkajícími se života, bydlení, pracovního uplatnění, činnosti městského úřadu a komunikace s ním, sídelní stabilizace a potenciální mobility, názorů na strategické rozvojové záměry, pozitiva a negativa s tím spojená apod.
   

2001

 • šetření zaměřené do oblasti státní správy a komunikace s občany moderním způsobem, pomocí internetu na veřejně dostupných místech – aktuální situace na straně nabídky ve všech okresních městech a v Praze
   
 • série šetření zaměřených na regionální politiku v souvislosti s formováním nových krajů, rovnost příležitostí mužů a žen na trhu práce v souvislosti se soukromým podnikáním, možné způsoby řešení nezaměstnanosti
   
 • realizace výzkumu mapujícího chování malého a středního sektoru v rámci tzv. nové ekonomiky (e-business)
   

2000

 • výzkumy tématicky orientované na využívání internetu (význam využívání internetu, elektronický podpis, možnosti internetové komunikace apod.) a na mapování informačních potřeb a vztahu k internetu u obyvatel malých sídel s vazbou na činnost veřejných knihoven
   
 • výzkumy zaměřené na zmapování zkušeností občanů ČR na pracovním trhu, s úřady práce, s nezaměstnaností apod.
   
 • výzkum týkající se uprchlíků, nutnosti opustit domov, azylové problematiky
   

1999

 • výzkumy z oblasti leasingového trhu, elektronického bankovnictví a moderních způsobů komunikace založených na využívání informačních technologií
   

1995 až 1999

 • výzkumy veřejného mínění týkající se různých aspektů života, práce a bydlení v metropoli ČR, vztahující se vždy ke klíčovým aktuálním problémům hlavního města
   

1998

 • komplex marketingových výzkumů a výzkumů veřejného mínění vztahujících se k privatizaci bank
   
 • marketingové výzkumy zaměřené do oblasti telekomunikací, informačních technologií a internetu
   
 • replika výzkumu z roku 1993 týkající se sexuálního chování obyvatel ČR ve vztahu k nemoci AIDS (nejkomplexnější výzkum v ČR, první takto rozsáhlý výzkum ve východní Evropě)
   

1997

 • řada výzkumů kvalitativní i kvantitativní povahy mapující segmenty trhu v souvislosti s přípravou bank na služby tzv. elektronického bankovnictví
   

1995 až 1996

 • výzkumy směřující do oblasti kapitálového trhu, obchodování s cennými papíry, investičního portfolia, mapující zájem o penzijní připojištění
   
 • kontinuální šetření aktuálních ohlasů společenského, ekonomického a politického dění v ČR pro společensko-politické a ekonomicko-hospodářské týdeníky
   

1993 až 1995

 • série výzkumů vztahujících se k malé privatizaci, kupónové privatizaci, formování soukromého sektoru a k možnostem využít rozšiřujících se služeb peněžních ústavů
   
 • pravidelné každotýdenní sondy pro celoplošnou televizi a regionální tisk
   

 
Kdo jsou naši klienti?